ร่วมรณรงค์ให้คนไทย

ป้องกันการเกิดไฟป่า

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

ลดปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน

จากการเกิดไฟป่า

PSI ร่วมรณรงค์การเกิดไฟป่า

สถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประเทศไทยเกิดไฟป่ามาแล้ว 73,000 ครั้ง จากสถิติพบว่ามากกว่า 90 % ของการเกิดไฟป่าล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ ไฟป่าได้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ นี่จึงเป็นภารกิจอย่างนึงของชาว PSI ที่ต้องการรณรงค์ให้คนไทยป้องกันการเกิดไฟป่า